Gå til VAXA Leietakerportal ved å trykke her

M - F: 08:00 - 17:00

 • Kontortider

  post@vaxaproperty.no

 • Epost

  +47 32 82 82 79

 • Telefon

  CORPORATE FINANCE

  Corporate finance arbeid innen eiendom kan bidra til høyere meravkastning

  Strategisk og analytisk arbeid innen corporate finance for eiendom handler om å foredle og bevare underliggende verdidrivere i eiendom best mulig, og ivareta eiendom som investeringsobjekt. Eiendom kan sammenlignes med realobligasjoner (rentebrev) rent finansielt, hvor eiendommens verdi og avkastning avhenger av fremtidig kontantstrøm fra drift og salg. Riktig kapitalstrukturing kan bidra sterkt til økt kontantstrøm fra både drift og salg, ved å styrke likviditeten og minimere finansiell risiko over den økonomiske levetiden på eiendomsinvesteringen.

  Formål: Optimalisere eiendommens kapitalstruktur med hensyn til finansieringstype, struktur og bruk av sikringsinstrumenter, slik at risiko minimeres og høyest mulig avkastning ivaretas

  I forbindelse med gjennomføring av en kapitalstrukturering gjennomgår vi samtlige relevante faktorer som vil kunne påvirke fremtidig kontantstrøm og hensynta disse med tanke på valg av finansieringsløsning.

  Våre modeller ivaretar kalkulering av utsatte skattefordeler, skatt og midlertidige forskjeller, justeringsforpliktelser, kostnadsstruktur, utvikling, vedlikehold og scenarioanalyser med vurdering av ulike rentekurver og ledighetsnivå. Med alle faktorer ivaretatt kan vi optimalisere kapitalstrukturen for eiendommen og identifisere risikoområder gjennom scenarioanalyser. Dette gir et bevist og sunt bilde på eiendommens stilling ved eventuelle sjokk fra endring i leie, kostnader eller rentekostnader, slik at vi kan sette opp en riktig kapitalstruktur for å maksimere avkstning og minimere risiko over tid.

  Kapitalstrukturering

  • Leieinntekter
  • Gjeldsforpliktelser

  Maksimere risikojustert avkastning

  Kapitalstrukturering handler om å bruke finansiering som et verktøy for å hente ut meravkastningspotensialet i eiendommen. Vi har omfattende erfaring med å plassere strategisk riktige kapitalstrukturer tilpasset våre kunders behov. Ved en kapitalstrukturering gjennomfører vi et omfattende sett beregninger i avanserte analyseverktøy for å optimalisere og øke kontantstrømmen fra drift og salg. På denne måten oppnår vi maksimert risikojustert avkastning.

  Transaksjonsrådgivning

  • Verdi
  • Belåning

  Lønnsomme og vellykkede transaksjoner

  Vi bistår våre kunder og partnere med å kartlegge og forstå vesentlige finansielle forhold i gjennomføring av eiendomstransaksjoner. Vår spisskompetanse innen eiendomsfinans og verdivurdering sørger for transaksjonsrådgivning med høy kvalitet. Med vår faglige forankring innen finans og byggteknisk kompetanse er vår oppgave å bidra til en vellykket og lønnsom transaksjon.

  • Finansielle nøkkeltall
  • Resultatbudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Rentesikring
  • Risiko og scenarioanalyser
   • Simulert finanskrise
   • Ulike rentebaner
   • Monte Carlo simulator
  • Lånemodellering og nedbetalingsplan
  • Nåverdiberegninger
  • Verdivurdering
  • Verdijustert egenkapital
  • Salgsprognose
  • Bistand med søk etter eiendom
  • Finansiell analyse
  • Due diligence
  • Kapitalstrukturering
  • Selskapsstrukturering
  • Strategiutvikling
  • Vurdering av skatt og mva. forhold
  • Koordinering av og dialog med involverte parter
   • Selgers advokat/rådgiver
   • Regnskapsfører
   • Megler
   • Revisor
   • Forvalter
   • Bank
   • Øvrige
  • Bistand i møter og forhandlinger
  • Bistand med utarbeidelse og gjennomgang av dokumenter

  Prosjektfinansiering

  • Prosjektløp
  • Prosjektfin.

  Riktig funding gir høy gjennomføringsevne

  Ved kjøp og utvikling av eiendom bistår vårt team med tilrettelegging og bistand med innhenting av prosjektfinansiering. Som en del av denne prosessen utarbeider vi analyser som underlag for å innhente korrekte finansieringsløsninger i hvert enkelt prosjekt.

  Rentesikring

  • NIBOR3M
  • Rentesikring

  Tilpasset eiendommens behov og markedssituasjon

  Rentesikring av finansiering i eiendom handler først og fremst om å redusere likviditetsrisiko ved uventede rentesvingninger. Våre modeller analyserer eiendommens kontantstrøm over flere scenarioer, deriblant høye rente kurver og simulert finanskrise. På denne måten etablerer vi hensiktsmessige rentesikringer av behov og markedssituasjon, tilpasset eiendommens kapitalstruktur og leieinntekter.

  • Finansielle nøkkeltall
  • Lønnsomhetsvurdering
  • Scenarioanalyser
  • Lånemodellering og nedbetalingsplan
  • Nåverdiberegninger
  • Verdivurdering
  • Risiko- og scenarioanalyser
   • Finanskrise
   • Ulike rentebaner
   • Break even nivåer for rentesjokk
  • Vurdering av ulike sikringstyper
   • Swap-nivåer
   • Collar (rentekorridor)
  • Tidshorisont for sikring vektet mot
   • Forfall leiekontrakter
   • Planlagte investeringer
   • Låneforfall
   • Holding period for eiendommen før salg
  • Andre hensyn
   • Øvrig eiendomsportefølje
   • Skatt og utsatte skattefordeler i konsern eller i eiendomsselskap
   • Fremtidige utviklingsprosjekter

  Modellverk og analyse

  Resultat og leveranse

  Felles for våre leveranser innen corporate finance prosjekter er:

  • Oversiktlig og pedagogisk rapport
  • Appendix med analyser og tallmateriale
  • Bistand med innhenting og implementering av finansiering
  • Prosjektledelse og koordinering av alle aktiviteter og interessenter i forbindelse med utførelse av oppdrag
  • Høy gjennomføringsevne, god oppfølging og resultatorienterte

  Et corporate finance oppdrag har alltid som formål å oppnå verdiskapning for våre kunder. Vår filosofi er å være i samme båt som våre samarbeidspartnere for å sikre gjensidig forståelse av oppgaven og resultatoppnåelse.

  Forvaltning

  Kontakt

  Billingstadsletta 19
  1396, Billingstad
  +47 32 82 82 79
  post@vaxaproperty.no

  Copyright © 2017 VAXA Property AS. All rights reserved.