TJENESTER

Finansiell Due Diligence

- Selskapsmessig og finansiell vurdering

En due diligence er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en eiendom, normalt i en oppkjøpssammenheng, men også beslektede situasjoner slik som salg hvor en selgers due diligence kan være like aktuell.  En due diligence er en opsjon på å identifisere muligheter for merverdi i en eiendom og en opsjon på å avstå fra et potensielt ulønnsomt kjøp. Ved salg av en eiendom vil en due diligence kunne være med på å identifisere områder hvor verdien av eiendommen kan økes før et salg, og dermed være en opsjon på en høyere salgspris og lavere transaksjonsrisiko.

 

Formål

Optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger og verdiskapende aktiviteter

 

Et eiendomskjøp eller salg kan være komplekst og krever tverrfaglig tilnærming og kommersiell forståelse. Det kan være meget lønnsomt å være føre var ved å bli kjent med forutsetningene for en verdifastsettelse. Dette vil i større grad gi en mulighet for å påvirke utfallet av et kjøp eller salg positivt.

 

I forbindelse med gjennomføring av en due diligence gjennomgår vi samtlige relevante faktorer som vil kunne påvirke fremtidig kontantstrøm og belyse disse med hensyn til total lønnsomhets-, verdi- og risikopåvirkning. Vi bistår med koordinering av involverte aktører i due diligence prosessen og avleverer endelig due diligence rapport med samling av funn.

Hovedområder

Fiansiell due diligence fokuserer på å avdekke regulatoriske, selskapsmessige og finansielle forhold vedrørende eiendomsselskapet.

Del I. Eiendom

Hjemmel, leieavtaler, FDV, utvikling, teknisk, område, regulering og miljø.

Del II. Selskap

Rettslige forhold, skatt, MVA, avtaler, forsikring, organisasjon, pålegg og HMS.

Del III. Finansielt

Økonomi, felleskostnader, finansiering, regnskap og garantiforhold.

Prosess

 • Problemstillinger og løsninger
  • De åpenbare
  • De skjulte
  • Kategorisering etter relevans, risiko og verdipåvirking
  • Totalitet og mulig systemrisiko
 • Vesentlige funn per kategori
  • Eiendom og areal
  • Leietakere og leieinntekter
  • Felleskostnader
  • Eierkostnader
  • MVA og justering
  • Eiendelsregister
  • Regnskapsanalyse
  • Finansiering og struktur
  • Budsjett- og scenarioanalyser
  • Attester og grunnbok
  • Regulering og utvikling
  • Verdsettelser
 • Verdiskapende aktiviteter og muligheter
  • Rangering av aktiviteter og muligheter
  • Fokus på aktiviteter som skaper høyest risikojustert verdi og avkastning
 • Innhenting og gjennomgang av data
  • Fra nåværende eiere
  • Dialog med kunde
  • Fra offentlige registre
  • Internt datagrunnlag
  • Katalogisering av data

Resultat og leveranse

Felles for våre due diligence gjennomganger er at det leveres en rapport der hovedområdene eiendom, selskap og finansiering er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

 • Kostnadsoverslag
 • Verdsettelsesoverslag
 • Mulighetsvurdering
 • Risikovurdering

Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.