Bærekraftstrategi

Bærekraftstrategi og Åpenhetsloven

 • VI FORVALTER

 • 300.000kvm

 • Næringseiendom

 • MED EIENDOMSVERDI PÅ

 • 30 mrd.

 • NOK

Bærekraft som virksomhetskjerne

Bærekraft er en integrert del av Vaxa Property sin virksomhet. Vi fokuserer på å redusere miljøpåvirkningen og forbedre sosiale forhold der vi kan gjøre størst forskjell. Vårt mål er å se konkrete resultater fra vårt bærekraftsarbeid, og vi forplikter oss til å måle og evaluere effekten av våre tiltak.

Figur 1: Den triple bunnlinja viser samspillet mellom Økonomi og styring, Sosiale forhold og Klima og miljø.

 • Handlingsplan for bærekraft

 • Mens bærekraftstrategien er et dokument som skal peke ut retningen for en lengre tidsperiode (2021-2024), så skal handlingsplanen være konkret og inneholde tydelige mål og tiltak for det neste budsjettåret. Det er i handlingsplanen for bærekraft ambisjonsnivået for de enkelte fokusområdene kommer til syne.

 • Rapportering på bærekraft

 • I Vaxa stiller vi høye krav til oss selv som ansvarlig virksomhet. Vi vil være aktsomme og åpne. Aktsomme i forhold til de konsekvensene vår virksomhet har for omgivelsene og åpne i forhold til å informere om det.

  Vi vil rapportere om utvikling og resultater av vårt bærekrafsarbeidet. Vi vil legge til grunn viktig prinsipp for rapportering, slik de kommer til uttrykk i anerkjente internasjonale standarder som f.eks. GRI. Til slutt vil vi også rapportere på viktige nøkkelindikatorer (KPI´er) og gjøre rede for vårt bærekraftsarbeid på en god måte.

Mål 3. God helse

Vaxa ønsker å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål for god helse gjennom å sikre at byggene vi forvalter er sunne å ferdes i.  Det er viktig med tanke på at vi bruker 90 % av vår tid innendørs. Vi ønsker at byggene skal ha godt inneklima uten fare for påvirkning av farlige kjemikalier. Våre aktiviteter skal heller ikke påvirke arealer, luft eller vann på en slik måte at det kan være uheldig for folks helse. Det skal være helsemessig trygt å ferdes i våre bygg og uteområder.

Lidenskap

Mål 8: Anstendig Arbeid Og Økonomisk Vekst

Vaxa ønsker å bidra til anstendighet i arbeidslivet ved å stille tydelige krav til oss selv og våre leverandører. Vi skal påse at seriøsitetskravene i våre kontrakter blir etterlevd og at etisk handel blir praktisert.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi vil arbeide for en stadig mer effektiv ressursbruk. Bruke ny og smart teknologi som skal bidra til at våre eiendommer blir mer bærekraftige. Vi vil være innovative i arbeide med bærekraft. Vi skal tilstrebe å utfordre historiske metodikker og gjennom innsikt og faglig tyngde kunne bidra til å velge bærekraftige og energieffektive løsninger i våre bygg.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vaxa vil ha fokus på bærekraftig arbeid og produksjon i vår eiendomsvirksomhet. Vi vil etterstrebe en sirkulær økonomi med stadig bedre utnyttelse av ressurser og minimering av avfallsmengder. Vi vil tilstrebe bruk av bygningsprodukter uten innhold av helse og miljøfarlige stoffer og med lave utslipp av klimagasser, samt ha fokus på at leverandører må levere produkter med EPD i byggeprosjekter.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Gjennom godt samarbeid med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter reduserer vi klimagassutslippene og bidrar dermed til å stoppe klimaendringene.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Vaxa vil ha fokus på å kommunisere vårt forhold til bærekraft og bidra til dialog med samarbeidspartnere om hvordan tjenester og leveranser kan utføres med mindre negativ påvirkning på klima og miljø.

Vesentlighetsanalyse

Det er mye vi ønsker å utvikle videre i Vaxa innenfor området bærekraft. I vår prioritering av oppgaver så har vi prøvd å vurdere hva som er viktig både for våre interessenter og Vaxa. Vi har gjort dette gjennom en såkalt vesentlighetsanalyse. Ved hjelp av analysen har vi tatt alle de områdene som vi synes er viktig og gitt dem en viktighetsgrad fra «viktig» til «vesentlig». «Vesentlig» er i denne sammenheng mest viktig.  

De fokusområdene som skal prioriteres aller mest er de som ligger øverst til høyre i diagrammet vist nedenfor.

Vesentlighetsanalyse

For å effektivt prioritere våre bærekraftsaktiviteter, har vi utført en vesentlighetsanalyse. Dette er en prosess der vi evaluerer ulike aspekter av vår virksomhet basert på deres betydning for både Vaxa og våre interessenter. Gjennom denne analysen har vi rangert ulike bærekraftsaspekter fra "viktig" til "vesentlig", med "vesentlig" som det høyeste nivået av prioritet.

 • God helse

  Byggene og områdene vi bor og jobber i påvirker hvordan vi har det. Bærekraft handler ikke minst om hvordan vi legger til rette for helse i bygg. Vi skal velge miljøvennlige materialer og sørge for velfungerende tekniske installasjoner slik at vi kan sikre helsemessig trygge innemiljøer.

  Vi skal følge alle krav til HMS og alle eiendommer og byggeprosjekter skal være trygge og ivareta god helse.Vi skal også bidra til at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Å legge til rette for helse i bygg handler også om å sørge for nærhet til menneskene og samfunnet rundt oss, og å tilrettelegge for og stimulere til både fysisk og sosial aktivitet.

  Bygg og områder som gir opplevelser er også helsefremmende, enten det er i form av hendelser eller som sanseinntrykk som påvirker oss både fysisk og emosjonelt gjennom det vi ser, hører, lukter, og for hvordan vi kan bevege oss.

 • Trygge Bygg

  Som forvalter av eiendom så er det å sikre trygghet en av våre viktigste oppgaver. Sikkerhet er et omfattende begrep. Tiltak for økt trygghet spenner fra alt som riktig lyssetting av gangveier og generell sikkerhet for gående, til innbruddsikring av bygg. Sikkerhet dreier seg både om sikkerhet mot tilfeldige hendelser og mot handlinger som er ment å skade.

  Trygge bygg er bygg med god sikkerhet mot brann, skader og kriminelle handlinger.

  Vi vil at våre leietakere skal føle seg trygge i våre bygninger.Vi vil gjennom et sterkt fokus på HMS, godt vedlikehold og best mulig drift av tekniske anlegg, sikre mot utrygge og helsefarlige situasjoner og avvik.

  Kravene til trygge bygg er godt forankret i brannforskrifter og andre lovkrav. Vaxa arbeider kontinuerlig med å skape tryggest mulige bygg.

 • Klima

  Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring.

  Bygg - og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Klimagassutslippene fra bygg- og eiendomssektoren kommer ikke bare fra energibruk til drift av bygg, men også fra energibruk på byggeplasser, transport og produksjon av byggevarer.

  I et livsløpsperspektiv er klimafotavtrykket til bygg- og eiendomssektoren vesentlig i samfunnets klimaregnskap.

  Vaxa ønsker i denne sammenheng å utgjøre en positiv forskjell. Vi ønsker å bygge og drifte våre eiendommer med minst mulig klimafotavtrykk. Vi ønsker å stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere slik at vi i felleskap med dem kan bidra til å få ned klimautslippene.

  Klimaendringene vil gi mer ekstremvær med økt temperatur og mer nedbør.  Det medfører at bygningskonstruksjonene må tåle større påkjenninger. For å møte endringene må nybygging utføres med mer robuste løsninger, og vedlikehold av eksisterende bygg bedres i form av hyppigere vedlikehold og utbedringer.

  Vaxa vil arbeide systematisk for å redusere effektene av den økende klimarisikoen som vi står over for.

 • Kompetanse

  Vaxa skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse.

  Vaxas forretningsområder er svært omfattende, sammensatte og faglig krevende. Vi møter til daglig utfordrende og spennende oppgaver innen en rekke tekniske og merkantile felt.  Vi mener at utvikling, vedlikehold og oppdatering av arbeidstakernes kompetanse er en av de viktigste kildene til verdiskaping for vår virksomhet. God kompetanse er avgjørende for å kunne møte økende konkurranse gjennom bedre kvalitet, nyskaping og profesjonell kundeorientering.

  Vaxa vil ha en løpende vurdering av den til enhver tid nødvendige kompetansen vi må besitte. Vi vil prioritere egne medarbeidere, i tillegg til å benytte oss av ekspertise utenfor virksomheten når det er hensiktsmessig.

 • Styringssystemer for kvalitet og miljø

  Vaxa har ambisjoner om å leve opp til de mest krevende forventninger fra kunder, eiere og myndigheter. Vårt kvalitetsarbeid har ikke bare fokus på våre leveranser, men på alle deler av våre forretningsprosesser. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og bærekraft vil vi sikre verdiskaping og konkurranseevne.

  Både ledelsen og de ansatte er engasjert i kvalitetsarbeidet. Det er nødvendig for at vi skal lykkes. Ved å beskrive våre prosesser, rutiner og retningslinjer formaliserer vi og kan dokumentere vårt kvalitetsarbeid.

  Vi planlegger å etablere et system for miljøstyring etter ISO 14001.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven forplikter virksomheter til å utvise aktsomhet i forhold til menneskerettigheterog anstendige arbeidsforhold i hele sin virksomhet og leverandørkjede. Vaxa Property følgerÅpenhetsloven ved å utføre grundige aktsomhetsvurderinger, risikoanalyser og ved å sikretransparens i våre operasjoner. Vi er forpliktet til åpen dialog, kontinuerlig forbedring ograpporterer åpent om våre tiltak og fremgang. Vår innsats er rettet mot å styrke praksisersom respekterer menneskerettigheter og fremmer anstendige arbeidsforhold, i tråd medlovens krav.