Vaxa Property
Vi er en av Norges ledende forvaltere
av næringsbygg

Hvem er Vaxa Property?

Vaxa er et uavhengig rådgivingsselskap innen eiendom. Selskapet ble stiftet i 2014 og er deleid av Clarksons. Med bred og god erfaring innen utvikling, transaksjoner, drift og forvaltning er vi en sterk ressurs innenfor alle aspekter i eiendomsfaget.

Teamet kommer fra variert bakgrunn med solid kompetanse innen eiendom, bygg og anlegg og finans. Med et bredt nettverk av rådgivere og utførende aktører representerer vi en unik partner for våre kunder innen eiendom. Siden oppstarten i 2014 har vi hatt et sterkt fokus på utvikling av organisasjon, systemer og faglig utvikling. Dette har gitt VAXA en solid base for stor vekst i kommende år.

I løpet 2019 og 2020 overtok Vaxa ca. 125.000 kvm eiendom under forvaltning og vi vil fortsette denne veksten i årene som kommer. Fremover skal vi vokse organisatorisk og ha sterkt fokus på utviklingen av et av norges beste eiendomsteam.

Selskapet består av tre selskaper;

Vaxa Property AS - rådgivnings- og forvaltningsselskap

Vaxa Drift AS - driftsselskap for våre eiendommer

Vaxa Økonomi AS - autorisert regnskapsbyrå

Våre forretningsområder

Våre verdier er reflektert i alle aspekter av vår virksomet, de er vår virksomhet. Vaxa Property sine verdier er fundamentet for vår virksomhet. Det er kun gjennom å leve våre verdier vi kan oppnå vår misjon og bidra til våre kunder, våre ansatte og samfunnet.

Forvaltning og drift

Vi er en hands-on forvalter med tverrfaglig kompetanse og egetutviklet forvaltningsverktøy.

Utvikling

Med bakgrunn fra forvaltning, bygg og anlegg, er alltid de praktiske mulighetene og utfordringene ivaretatt i våre analyser og løsninger.

Transaksjoner

Med god erfaring fra rådgivning ved kjøp og salg, bidrar vi med effektive og verdiskapende strategier i eiendomstransaksjoner.

ESG

Vaxa har opparbeidet seg en solid kompetanse på feltet ESG, og har en rekketjenester vi kan tilby for å gjøre ESG og bærekraft enklere for gårdeiere, leietakere og andre i eiendomsbransjen.

Kompetanse og fleksibilitet

– vi skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse og være fleksible slik at vi alltid kan tilpasse våre strategier og løsninger til et eiendomsmarked i stadig endring.

Geografisk tilhørighet

– vi skal kjenne våre markeder svært godt og dermed alltid kunne tilby relevante løsninger for den aktuelle eiendommen, tilpasset utviklingen i dens miljø og nærområde.

Langsiktighet og relasjon

– verdier i eiendom skapes over tid og må forvaltes på en god måte, vi legger stor vekt på å utvikle gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre verdier

Våre verdier er reflektert i alle aspekter av vår virksomet, de er vår virksomhet. Vaxa Property sine verdier er fundamentet for vår virksomhet. Det er kun gjennom å leve våre verdier vi kan oppnå vår misjon og bidra til våre kunder, våre ansatte og samfunnet.

Lidenskap

Med lidenskap for det vi driver med gir vi alltid det lille ekstra. Dette reflekteres i våre resultater.

Integritet

Våre kunder kan føle seg trygge på at arbeidet Oxe leverer alltid kan etterprøves og komme ut i godt lys.

Profesjonell

Vi skal besitte høy kompetanse, holde løfter, være ærlige og ha respekt for kunden og vedkommendes verdier.

Verdiskapende

Vi skal bidra til økonomisk verdiskapning på bunnlinjen til våre kunder, minimere risiko og bidra til bærekraftige eiendommer.

Finansiell kompetanse

Risikooptimering

Verdsettelse

Helhetlig oversikt

Uavhengig

Teknisk kompetanse

Teknisk forståelse

Leietakerinnsikt

Drift og kostnader

Utvikling og vedlikehold

Modeller og systemer

Properitære modeller

Dyptgående analyser

Effektivt og detaljert

Gode systemer

Energieffektivisering

Kildesortering

Informere leietakere i våre bygg om enkle miljøtiltak de kan gjøre

Legge til rette for bruk av miljøvennlig transport til eiendommene

Karriere

Som en del av vår videreutvikling, ønsker vi å komme i kontakt med deg som har kompetanse innen eiendom og prosjekt.
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Mål 3. God helse

Vaxa ønsker å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål for god helse gjennom å sikre at byggene vi forvalter er sunne å ferdes i.  Det er viktig med tanke på at vi bruker 90 % av vår tid innendørs. Vi ønsker at byggene skal ha godt inneklima uten fare for påvirkning av farlige kjemikalier. Våre aktiviteter skal heller ikke påvirke arealer, luft eller vann på en slik måte at det kan være uheldig for folks helse. Det skal være helsemessig trygt å ferdes i våre bygg og uteområder.

Lidenskap

Mål 8: Anstendig Arbeid Og Økonomisk Vekst

Vaxa ønsker å bidra til anstendighet i arbeidslivet ved å stille tydelige krav til oss selv og våre leverandører. Vi skal påse at seriøsitetskravene i våre kontrakter blir etterlevd og at etisk handel blir praktisert.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi vil arbeide for en stadig mer effektiv ressursbruk. Bruke ny og smart teknologi som skal bidra til at våre eiendommer blir mer bærekraftige. Vi vil være innovative i arbeide med bærekraft. Vi skal tilstrebe å utfordre historiske metodikker og gjennom innsikt og faglig tyngde kunne bidra til å velge bærekraftige og energieffektive løsninger i våre bygg.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vaxa vil ha fokus på bærekraftig arbeid og produksjon i vår eiendomsvirksomhet. Vi vil etterstrebe en sirkulær økonomi med stadig bedre utnyttelse av ressurser og minimering av avfallsmengder. Vi vil tilstrebe bruk av bygningsprodukter uten innhold av helse og miljøfarlige stoffer og med lave utslipp av klimagasser, samt ha fokus på at leverandører må levere produkter med EPD i byggeprosjekter.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Gjennom godt samarbeid med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter reduserer vi klimagassutslippene og bidrar dermed til å stoppe klimaendringene.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Vaxa vil ha fokus på å kommunisere vårt forhold til bærekraft og bidra til dialog med samarbeidspartnere om hvordan tjenester og leveranser kan utføres med mindre negativ påvirkning på klima og miljø.

Vesentlighetsanalyse

Det er mye vi ønsker å utvikle videre i Vaxa innenfor området bærekraft. I vår prioritering av oppgaver så har vi prøvd å vurdere hva som er viktig både for våre interessenter og Vaxa. Vi har gjort dette gjennom en såkalt vesentlighetsanalyse. Ved hjelp av analysen har vi tatt alle de områdene som vi synes er viktig og gitt dem en viktighetsgrad fra «viktig» til «vesentlig». «Vesentlig» er i denne sammenheng mest viktig.  

De fokusområdene som skal prioriteres aller mest er de som ligger øverst til høyre i diagrammet vist nedenfor.

 • God helse

  Byggene og områdene vi bor og jobber i påvirker hvordan vi har det. Bærekraft handler ikke minst om hvordan vi legger til rette for helse i bygg. Vi skal velge miljøvennlige materialer og sørge for velfungerende tekniske installasjoner slik at vi kan sikre helsemessig trygge innemiljøer.

  Vi skal følge alle krav til HMS og alle eiendommer og byggeprosjekter skal være trygge og ivareta god helse.Vi skal også bidra til at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Å legge til rette for helse i bygg handler også om å sørge for nærhet til menneskene og samfunnet rundt oss, og å tilrettelegge for og stimulere til både fysisk og sosial aktivitet.

  Bygg og områder som gir opplevelser er også helsefremmende, enten det er i form av hendelser eller som sanseinntrykk som påvirker oss både fysisk og emosjonelt gjennom det vi ser, hører, lukter, og for hvordan vi kan bevege oss.

 • Trygge Bygg

  Som forvalter av eiendom så er det å sikre trygghet en av våre viktigste oppgaver. Sikkerhet er et omfattende begrep. Tiltak for økt trygghet spenner fra alt som riktig lyssetting av gangveier og generell sikkerhet for gående, til innbruddsikring av bygg. Sikkerhet dreier seg både om sikkerhet mot tilfeldige hendelser og mot handlinger som er ment å skade.

  Trygge bygg er bygg med god sikkerhet mot brann, skader og kriminelle handlinger.

  Vi vil at våre leietakere skal føle seg trygge i våre bygninger.Vi vil gjennom et sterkt fokus på HMS, godt vedlikehold og best mulig drift av tekniske anlegg, sikre mot utrygge og helsefarlige situasjoner og avvik.

  Kravene til trygge bygg er godt forankret i brannforskrifter og andre lovkrav. Vaxa arbeider kontinuerlig med å skape tryggest mulige bygg.

 • Klima

  Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring.

  Bygg - og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Klimagassutslippene fra bygg- og eiendomssektoren kommer ikke bare fra energibruk til drift av bygg, men også fra energibruk på byggeplasser, transport og produksjon av byggevarer.

  I et livsløpsperspektiv er klimafotavtrykket til bygg- og eiendomssektoren vesentlig i samfunnets klimaregnskap.

  Vaxa ønsker i denne sammenheng å utgjøre en positiv forskjell. Vi ønsker å bygge og drifte våre eiendommer med minst mulig klimafotavtrykk. Vi ønsker å stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere slik at vi i felleskap med dem kan bidra til å få ned klimautslippene.

  Klimaendringene vil gi mer ekstremvær med økt temperatur og mer nedbør.  Det medfører at bygningskonstruksjonene må tåle større påkjenninger. For å møte endringene må nybygging utføres med mer robuste løsninger, og vedlikehold av eksisterende bygg bedres i form av hyppigere vedlikehold og utbedringer.

  Vaxa vil arbeide systematisk for å redusere effektene av den økende klimarisikoen som vi står over for.

 • Kompetanse

  Vaxa skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse.

  Vaxas forretningsområder er svært omfattende, sammensatte og faglig krevende. Vi møter til daglig utfordrende og spennende oppgaver innen en rekke tekniske og merkantile felt.  Vi mener at utvikling, vedlikehold og oppdatering av arbeidstakernes kompetanse er en av de viktigste kildene til verdiskaping for vår virksomhet. God kompetanse er avgjørende for å kunne møte økende konkurranse gjennom bedre kvalitet, nyskaping og profesjonell kundeorientering.

  Vaxa vil ha en løpende vurdering av den til enhver tid nødvendige kompetansen vi må besitte. Vi vil prioritere egne medarbeidere, i tillegg til å benytte oss av ekspertise utenfor virksomheten når det er hensiktsmessig.

 • Styringssystemer for kvalitet og miljø

  Vaxa har ambisjoner om å leve opp til de mest krevende forventninger fra kunder, eiere og myndigheter. Vårt kvalitetsarbeid har ikke bare fokus på våre leveranser, men på alle deler av våre forretningsprosesser. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og bærekraft vil vi sikre verdiskaping og konkurranseevne.

  Både ledelsen og de ansatte er engasjert i kvalitetsarbeidet. Det er nødvendig for at vi skal lykkes. Ved å beskrive våre prosesser, rutiner og retningslinjer formaliserer vi og kan dokumentere vårt kvalitetsarbeid.

  Vi planlegger å etablere et system for miljøstyring etter ISO 14001.

Vi har per i dag 26 dyktige medarbeidere med tverrfaglig
kompetanse på forvaltning, eiendomstransaksjoner,
bærekraft og miljø.

Christian Frost Røine

Managing Partner

Per Thomas Høydahl

CFO

André da Luz Goncalves

Administrativ leder og Eiendomsforvalter

Charlotte Nielsen

Autorisert regnskapsfører

Susann Dehli-Navestad

Lead Portfolio Manager

Espen Klein

Prosjektleder

Kristian Nilsson

Prosjektleder

Patrick Loo Tee

Autorisert regnskapsfører

Lukas Skinnarmo

Regnskapsmedarbeider

Magnus Schilling

Prosjektassistent

Katarina Bogen

Controller

Benjamin Craig

Teknisk DD Medarbeider

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Jenny Andersen

Forvalter og Prosjektassistent

Edvard Leisterud Olsen

Prosjektingeniør

Marina Asbah

Prosjektingeniør

Magnus Gravdal

Prosjektleder

Audrius Kazemekas

Driftsansvarlig

Shahrooz Norouzi

Driftsansvarlig

Caroline Olsson

Regnskapsmedarbeider

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

Marius Wågelsby

Økonomisjef

Marita Sørlie

Eiendomsforvalter

Vegard Godtfredsen

Backoffice koordinator

Alexander Thorvaldsen

Eiendomsforvalter

Thale Stefansson

Energi- og miljørådgiver

Herman Haug

Eiendomsmedarbeider

Christian Frost Røine

Managing Partner

Per Thomas Høydahl

CFO

André da Luz Goncalves

Administrativ leder og Eiendomsforvalter

Charlotte Nielsen

Autorisert regnskapsfører

Susann Dehli-Navestad

Lead Portfolio Manager

Espen Klein

Prosjektleder

Kristian Nilsson

Prosjektleder

Patrick Loo Tee

Autorisert regnskapsfører

Lukas Skinnarmo

Regnskapsmedarbeider

Magnus Schilling

Prosjektassistent

Katarina Bogen

Controller

Benjamin Craig

Teknisk DD Medarbeider

Caspar Vinje Hagland

ESG- og transaksjonsansvarlig

Jenny Andersen

Forvalter og Prosjektassistent

Edvard Leisterud Olsen

Prosjektingeniør

Marina Asbah

Prosjektingeniør

Magnus Gravdal

Prosjektleder

Audrius Kazemekas

Driftsansvarlig

Shahrooz Norouzi

Driftsansvarlig

Caroline Olsson

Regnskapsmedarbeider

Christian Bordvik

Teknisk Eiendomsforvalter

Mats Mathisen

Teknisk Eiendomsforvalter

Marius Wågelsby

Økonomisjef

Marita Sørlie

Eiendomsforvalter

Vegard Godtfredsen

Backoffice koordinator

Alexander Thorvaldsen

Eiendomsforvalter

Thale Stefansson

Energi- og miljørådgiver

Herman Haug

Eiendomsmedarbeider

Kontakt

Takk for din søknad! 
Ups! Ser ut som noe er feil, sjekk at du har fylt ut alle feltene riktig.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester