OM OSS

Bærekraftstrategi

Innledning

Vaxa Property AS (Heretter Vaxa) er en kommersiell virksomhet som skal skape verdier for eiere, partnere og kunder. Vi jobber for økonomisk verdiskaping, samtidig skal vi levere våre tjenester på en måte som også skal være positiv for samfunnet og vårt felles miljø.

Hensynet til bærekraft skal være en del av Vaxas fundament. I dette dokumentet beskriver vi hvordan vi skal jobbe med bærekraft.

Vaxas bærekraftstrategi skal bidra til at vi jobber helhetlig, langsiktig og systematisk med bærekraft. Videre skal den gjøre det synlig og tydelig overfor våre interne og eksterne interessenter hvordan vi som selskap jobber med bærekraft og hvilke områder vi har fokus på.

 

Om Vaxa Property AS

Vaxa Property AS leverer forvaltnings- og rådgivningstjenester innen eiendom, med hovedfokus på næringseiendom. Selskapet forvalter i dag ca. 300.000 kvm næringseiendom og har vært rådgiver ved due diligence og kapitalstrukturering for en samlet transaksjonsverdi på ca. 30 mrd. NOK. Selskapet forvalter kontor- og kombinasjonseiendom, samt kjøpesenter. Våre eiendommer er lokalisert i Stor-Oslo området.
 

Vaxas arbeid med bærekraft

Vaxas arbeidet med bærekraft skal være målrettet og relevant for vår virksomhet. Det innebærer at vi må konsentrere innsatsen om de områdene innen miljø og sosiale forhold der vi har størst påvirkning og som betyr mest for våre omgivelser. Vi ønsker å se effekten av vårt bærekraftsarbeid. Derfor vil vi måle og evaluere de tiltakene vi gjennomfører.

Vi har i denne prosessen tatt utgangspunkt i de av FNs bærekraftmål vi mener er mest relevante for vår virksomhet. Vi har også lagt til grunn for vårt arbeid prinsippene og arbeidsmetodikken beskrevet i den ledende standarden for bærekraftsrapportering internasjonalt, nemlig Global Reporting Initiative (GRI). I tråd med standarden har vi gjennomført en interessent- og vesentlighetsanalyse. Dette er en veletablert metodikk for å kunne identifisere de viktigste fokusområdene for Vaxa innen bærekraft. Vaxas forståelse av bærekraft er i tråd med FNs bærekraftsmål som er verdens felles plan for bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: Økonomi og styring, miljø og sosiale forhold.

 

Figur 1: Den triple bunnlinja viser samspillet mellom Økonomi og styring, Sosiale forhold og Klima og miljø.

 

Handlingsplan for bærekraft

Mens bærekraftstrategien er et dokument som skal peke ut retningen for en lengre tidsperiode (2021-2024), så skal handlingsplanen være konkret og inneholde tydelige mål og tiltak for det neste budsjettåret. Det er i handlingsplanen for bærekraft ambisjonsnivået for de enkelte fokusområdene kommer til syne.

 

Rapportering på bærekraft

I Vaxa stiller vi høye krav til oss selv som ansvarlig virksomhet. Vi vil være aktsomme og åpne. Aktsomme i forhold til de konsekvensene vår virksomhet har for omgivelsene og åpne i forhold til å informere om det.

Vi vil rapportere om utvikling og resultater av vårt bærekrafsarbeidet. Vi vil legge til grunn viktig prinsipp for rapportering, slik de kommer til uttrykk i anerkjente internasjonale standarder som f.eks. GRI. Vi vil rapportere på viktige nøkkelindikatorer (KPI´er) og gjøre rede for vårt bærekraftsarbeid på en god måte.  

 

Vaxas 10 prinsipper for arbeidet med bærekraft

Vi har formulert følgende prinsipper for vårt arbeid med bærekraft.

Vaxa Property skal:

 1. Ha god kvalitet på alt arbeid med bærekraft

 2. Arbeide systematisk for å sikre at alle lover og forskrifter etterleves

 3. Ha som mål at arbeidet med bærekraft omfatter hele virksomheten og påse at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om bærekraft

 4. Gjøre bærekraftarbeidet til en del av ledelses- og styringssystemet

 5. Ha god kontakt med virksomhetens interessenter for å forsikre oss om at arbeidet med bærekraft er relevant og viktig også for dem

 6. Overvåke og registrere viktige aktiviteter av betydning for bærekraftarbeidet

 7. Vise åpenhet om arbeidet med bærekraft

 8. Forbedre arbeidet med bærekraft kontinuerlig, både prestasjoner og arbeidsmetoder

 9. Gjennom arbeidet med bærekraft bidra til verdiskapning og redusert finansiell risiko

 10. Ha en bærekraftig drift og forvaltning av våre eiendommer og kunne utvikle eiendommer i mer bærekraftig retning

 

FNs bærekraftsmål

Vaxa er en del av et større felleskap og vi ønsker å ta del i den globale dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har gjort en gjennomgang av FNs bærekraftsmål og valgt ut de målene vi mener er mest relevante for vår virksomhet.

Det er Mål 3: God helse. Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Mål 9: Innovasjon og infrastruktur. Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Mål 13: Stoppe klimaendringene og Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

 

Mål 3. God helse

Vaxa ønsker å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål for god helse gjennom å sikre at byggene vi forvalter er sunne å ferdes i.  Det er viktig med tanke på at vi bruker 90 % av vår tid innendørs. Vi ønsker at byggene skal ha godt inneklima uten fare for påvirkning av farlige kjemikalier. Våre aktiviteter skal heller ikke påvirke arealer, luft eller vann på en slik måte at det kan være uheldig for folks helse. Det skal være helsemessig trygt å ferdes i våre bygg og uteområder.

 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vaxa ønsker å bidra til anstendighet i arbeidslivet ved å stille tydelige krav til oss selv og våre leverandører. Vi skal påse at seriøsitetskravene i våre kontrakter blir etterlevd og at etisk handel blir praktisert.

 

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi vil arbeide for en stadig mer effektiv ressursbruk. Bruke ny og smart teknologi som skal bidra til at våre eiendommer blir mer bærekraftige. Vi vil være innovative i arbeide med bærekraft. Vi skal tilstrebe å utfordre historiske metodikker og gjennom innsikt og faglig tyngde kunne bidra til å velge bærekraftige og energieffektive løsninger i våre bygg.

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vaxa vil ha fokus på bærekraftig arbeid og produksjon i vår eiendomsvirksomhet. Vi vil etterstrebe en sirkulær økonomi med stadig bedre utnyttelse av ressurser og minimering av avfallsmengder. Vi vil tilstrebe bruk av bygningsprodukter uten innhold av helse og miljøfarlige stoffer og med lave utslipp av klimagasser, samt ha fokus på at leverandører må levere produkter med EPD i byggeprosjekter.

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene og Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Gjennom godt samarbeid med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter reduserer vi klimagassutslippene og bidrar dermed til å stoppe klimaendringene. Vaxa vil ha fokus på å kommunisere vårt forhold til bærekraft og bidra til dialog med samarbeidspartnere om hvordan tjenester og leveranser kan utføres med mindre negativ påvirkning på klima og miljø.

 

 

Interessenter

Med interessenter menes personer, virksomheter og organisasjoner som på en eller annen måte påvirkes av Vaxas virksomhet eller som kan sies å påvirke den.  

Vi legger vekt på å ha god og tett dialog med våre interessenter. Denne dialogen er viktig for å sikre at arbeidet med bærekraft er relevant både for Vaxa og våre omgivelser. Det vil bidra til at vi gjør de tiltakene som har mest mulig effekt og skaper mest verdi – både for Vaxa, miljøet og for interessentene.

 

Våre viktigste interessentgrupper er:

 • Kunder (Leietakere og gårdeiere)

 • Eiere

 • Medarbeidere

 • Leverandører og samarbeidspartnere

 • Bank og finans

 

Vesentlighetsanalyse

Det er mye vi ønsker å utvikle videre i Vaxa innenfor området bærekraft. I vår prioritering av oppgaver så har vi prøvd å vurdere hva som er viktig både for våre interessenter og Vaxa. Vi har gjort dette gjennom en såkalt vesentlighetsanalyse. Ved hjelp av analysen har vi tatt alle de områdene som vi synes er viktig og gitt dem en viktighetsgrad fra «viktig» til «vesentlig». «Vesentlig» er i denne sammenheng mest viktig.  

De fokusområdene som skal prioriteres aller mest er de som ligger øverst til høyre i diagrammet vist nedenfor.

 

 

Figur 2: Resultat av vesentlighetsanalysen for Vaxa.

 

 

Fokusområder for bærekraft

På bakgrunn av vesentlighetsanalysen har vi valgt oss ut følgende fokusområder for strategiperioden 2021 – 2024:

 • God helse

 • Trygge bygg

 • Klima

 • Energi

 • Kompetanse

 • Styringssystemer for kvalitet og miljø

 

God helse

Byggene og områdene vi bor og jobber i påvirker hvordan vi har det. Bærekraft handler ikke minst om hvordan vi legger til rette for helse i bygg. Vi skal velge miljøvennlige materialer og sørge for velfungerende tekniske installasjoner slik at vi kan sikre helsemessig trygge innemiljøer. Vi skal følge alle krav til HMS og alle eiendommer og byggeprosjekter skal være trygge og ivareta god helse.

Vi skal også bidra til at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. Å legge til rette for helse i bygg handler også om å sørge for nærhet til menneskene og samfunnet rundt oss, og å tilrettelegge for og stimulere til både fysisk og sosial aktivitet.

Bygg og områder som gir opplevelser er også helsefremmende, enten det er i form av hendelser eller som sanseinntrykk som påvirker oss både fysisk og emosjonelt gjennom det vi ser, hører, lukter, og for hvordan vi kan bevege oss.

 

Trygge bygg

Som forvalter av eiendom så er det å sikre trygghet en av våre viktigste oppgaver. Sikkerhet er et omfattende begrep. Tiltak for økt trygghet spenner fra alt som riktig lyssetting av gangveier og generell sikkerhet for gående, til innbruddsikring av bygg. Sikkerhet dreier seg både om sikkerhet mot tilfeldige hendelser og mot handlinger som er ment å skade.

Trygge bygg er bygg med god sikkerhet mot brann, skader og kriminelle handlinger. Vi vil at våre leietakere skal føle seg trygge i våre bygninger.

Vi vil gjennom et sterkt fokus på HMS, godt vedlikehold og best mulig drift av tekniske anlegg, sikre mot utrygge og helsefarlige situasjoner og avvik.

Kravene til trygge bygg er godt forankret i brannforskrifter og andre lovkrav. Vaxa arbeider kontinuerlig med å skape tryggest mulige bygg.

 

Klima

Klimaendringer er vår tids største miljøutfordring.

Bygg - og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Klimagassutslippene fra bygg- og eiendomssektoren kommer ikke bare fra energibruk til drift av bygg, men også fra energibruk på byggeplasser, transport og produksjon av byggevarer.

I et livsløpsperspektiv er klimafotavtrykket til bygg- og eiendomssektoren vesentlig i samfunnets klimaregnskap.

Vaxa ønsker i denne sammenheng å utgjøre en positiv forskjell. Vi ønsker å bygge og drifte våre eiendommer med minst mulig klimafotavtrykk. Vi ønsker å stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere slik at vi i felleskap med dem kan bidra til å få ned klimautslippene.

Klimaendringene vil gi mer ekstremvær med økt temperatur og mer nedbør.  Det medfører at bygningskonstruksjonene må tåle større påkjenninger. For å møte endringene må nybygging utføres med mer robuste løsninger, og vedlikehold av eksisterende bygg bedres i form av hyppigere vedlikehold og utbedringer.

Vaxa vil arbeide systematisk for å redusere effektene av den økende klimarisikoen som vi står over for.

 

Energi

Bruk av energi belaster miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp. Energi er ikke minst en kostbar ressurs.

Vaxa ser det som en viktig oppgave å arbeide systematisk for å redusere energiforbruket i våre bygg. Dette er ikke minst av hensyn til våre mange leietakere.

Vi legger vekt på å følge opp energiforbruket systematisk og gjennomføre tiltak innen forvaltning, drift og vedlikehold som reduserer forbruket. Vi vil arbeide for å få gjennomført energieffektive løsninger ved nybygging og rehabilitering.

 

Kompetanse

Vaxa skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse.

Vaxas forretningsområder er svært omfattende, sammensatte og faglig krevende. Vi møter til daglig utfordrende og spennende oppgaver innen en rekke tekniske og merkantile felt.  Vi mener at utvikling, vedlikehold og oppdatering av arbeidstakernes kompetanse er en av de viktigste kildene til verdiskaping for vår virksomhet. God kompetanse er avgjørende for å kunne møte økende konkurranse gjennom bedre kvalitet, nyskaping og profesjonell kundeorientering.

Vaxa vil ha en løpende vurdering av den til enhver tid nødvendige kompetansen vi må besitte. Vi vil prioritere egne medarbeidere, i tillegg til å benytte oss av ekspertise utenfor virksomheten når det er hensiktsmessig.

 

Styringssystemer for kvalitet og miljø

Vaxa har ambisjoner om å leve opp til de mest krevende forventninger fra kunder, eiere og myndigheter. Vårt kvalitetsarbeid har ikke bare fokus på våre leveranser, men på alle deler av våre forretningsprosesser. Gjennom systematisk arbeid med kvalitet og bærekraft vil vi sikre verdiskaping og konkurranseevne.

Både ledelsen og de ansatte er engasjert i kvalitetsarbeidet. Det er nødvendig for at vi skal lykkes. Ved å beskrive våre prosesser, rutiner og retningslinjer formaliserer vi og kan dokumentere vårt kvalitetsarbeid.

Vi planlegger å etablere et system for miljøstyring etter ISO 14001.