Økonomisk gevinst og bærekraft

Økonomisk gevinst og bærekraft

Vaxa Property har et fremtidsrettet fokus på lønnsomhet i eiendomsbransjen.

Vaxa Property, som ble etablert i 2014, er et av landets ledende forvaltningsselskaper av næringseiendom. Selskapet er hovedsakelig lokalisert i Oslo og Viken og har som mål å skape verdier for eiere, partnere og kunder ved å bidra til økonomisk verdiskaping, samtidig som tjenestene de leverer skal være samfunnsnyttige og bærekraftige. Selskapet jobber for å fremme bærekraft og innovasjon i næringseiendomsbransjen, i tillegg til at de opp mot kundegruppen har en satsing på optimalisering av eksisterende eiendomsmasse for å gjøre den bærekraftig og bedre egnet for det grønne skiftet. I praksis innebærer dette blant annet et fokus på sertifiseringsordningen BREEAM og andre tiltak som kan gi økonomisk gevinst, eksempelvis energibesparelser, økte leieinntekter og økte eiendomsverdier. Vaxa Property forvalter om lag 300.000 kvadratmeter næringseiendom med en samlet eiendomsverdi på nærmere 28 milliarder kroner:

Kvalitet og kunnskap

– Vårt mål er å styrke vår posisjon som et av landets beste eiendomsteam, noe vi skal klare ved å fokusere på organisatorisk vekst, kvalitet i tjenesteleveranser, og kontinuerlig erverv av oppdatert kunnskap og kompetanse knyttet opp mot våre forretningsområder. Dette sier daglig leder i Vaxa Property, Christian Frost Røine, og visualiserer en grunnleggende visjon i selskapets forretningsmodell:

– For oss er langsiktighet, kvalitet og kvalitetssikring, samt fremtidsrettede teknologiske løsninger viktige faktorer for å kunne være en attraktiv samarbeidspartner både nå og i framtiden. Langsiktighet er et viktig punkt siden verdier i eiendom skapes over tid, forutsatt at de forvaltes på en god måte. Det er her vi har vår styrke.  

Bærekraft

På mange måter kan Vaxa Property beskrives som en operativ forvalter som er tett på driften med tverrfaglig kompetanse og egenutviklede forvaltningsverktøy. Selskapet har lang og bred erfaring knyttet til forvaltning av ulike eiendomsprosjekter, noe som gjør dem i stand til å bistå kunder med effektive og verdiskapende strategier, eksempelvis i forbindelse med

VAXA PROPERTY

 • Stiftet i 2014 og deleid av Clarksons Project Finance AS.
 • Forvalter ca. 300.000 m2 næringseiendom.
 • Samlet eiendomsverdi på 28 milliarder kroner.
 • Høy kunnskap- og kompetansegrad innenfor eiendom, bygg og anlegg og finans.
 • Bidrar til økonomisk verdiskaping i kombinasjon med bærekraftige samfunnsløsninger.
 • Tilbyr tjenester innenfor forvaltning og drift, transaksjoner, ESG, forretningsførsel, prosjektledelse og verdivurdering.
www.vaxaproperty.no

VAXA PROPERTY

 • Stiftet i 2014 og deleid av Clarksons Project Finance AS.
 • Forvalter ca. 300.000 m2 næringseiendom.
 • Samlet eiendomsverdi på 28 milliarder kroner.
 • Høy kunnskap- og kompetansegrad innenfor eiendom, bygg og anlegg og finans.
 • Bidrar til økonomisk verdiskaping i kombinasjon med bærekraftige samfunnsløsninger.
 • Tilbyr tjenester innenfor forvaltning og drift, transaksjoner, ESG, forretningsførsel, prosjektledelse og verdivurdering.
www.vaxaproperty.no

VAXA PROPERTY

 • Stiftet i 2014 og deleid av Clarksons Project Finance AS.
 • Forvalter ca. 300.000 m2 næringseiendom.
 • Samlet eiendomsverdi på 28 milliarder kroner.
 • Høy kunnskap- og kompetansegrad innenfor eiendom, bygg og anlegg og finans.
 • Bidrar til økonomisk verdiskaping i kombinasjon med bærekraftige samfunnsløsninger.
 • Tilbyr tjenester innenfor forvaltning og drift, transaksjoner, ESG, forretningsførsel, prosjektledelse og verdivurdering.
www.vaxaproperty.no

konkrete eiendomstransaksjoner. At Vaxa Property er framtidsrettet går fram av selskapets bærekraftsengasjement, hvor ESG er en viktig komponent. ESG står for Environmental, Social Responsibility, Governance som i praksis kan si noe om et selskaps fokus på bærekraftig utvikling knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Et selskaps arbeid med ESG har i så måte sammenheng med en eiendoms forbruk, forurensning og miljøpåvirkning. Eksempler på relaterte tiltak kan være solcelleanlegg og energibrønner.

Omdømmebyggende

Røine fremhever at en ESG-satsing kan gi positive ringvirkninger for et selskaps omdømme:

– Gjennom EUs taksonomi for bærekraftig finans begynner bærekraft i eiendomsbransjen å få sitt fotfeste. Eksempler på fortrinn med ordningen kan være grønne lån, potensielle økte leieinntekter og eiendomsverdier, samt bedret omdømme. Samtidig ilegges det strengere rapporteringsplikt, lånevilkår og krav fra leietakere. Formålet med dette arbeidet er det grønne skiftet og for gårdeier kan dette innebære muligheter for bedre renter, høyere leieinntekter og salgsverdi, samt en minimering av risikoen for at eiendommen blir en såkalt «stranded asset.»  

I tillegg har Vaxa Property som mål å BREEAM-sertifisere alle sine bygg innen 2024. Dette er et viktig skritt for å sikre at alle næringsbygg oppfyller nye EU-krav for taksonomi-rapportering og Røine understreker i den forbindelse at Vaxa sin styrke er å se det totale bildet av en eiendom, fra mikronivå til makronivå. Han legger til at selskapets største ressurs er å effektivt levere gode vurderinger og løsninger som gir verdiskapende eiendommer:

– Eiendom er en sentral del av et samfunns økonomi og representerer betydelige formuesverdier. Riktig utvikling, forvaltning og finansiering er essensielle faktorer for å bevare og bygge disse verdiene. En eiendoms verdi vil i stor grad avhenge av de rådende makro-omgivelser i tillegg til den merverdien en eier og forvalter kan tilføre gjennom riktige strategier driftsmessig, finansielt og gjennom god oppfølging av leietakere.

Autility

Han fortsetter med å gi innblikk i en annen av Vaxa sine bærekraftsatsinger i form av en investering i banebrytende programvare for forvaltning og drift av eiendom. Her lages interaktive digitale kopier av byggene i 3D som enkelt gir oversikt og innsikt både i sanntidsdata og hva historisk forvaltningsdokumentasjon angår:

– Denne programvaren gjør det mulig for forvalterne å jobbe mer effektivt ved at de får tilgang til relevant og oppdatert informasjon om byggets tilstand i sanntid. Programvaren kobler sammen driftsinformasjon med sanntidsdata fra bygget, og gjør den tilgjengelig i en enkel digital tvilling av bygget som er laget slik at driftere får bedre kontroll på driftsoppgaver.

Firmaet som tilbyr programvaren, er eiendomsteknologiselskapet Autility og Managing Partner Anders Melbye forklarer at selskapet i skrivende stund lanserer deres digitale tvilling for bærekraftig eiendomsdrift til selskaper som blant annet Vaxa Property, Trondheim Areal og flere kommunale eiendomsselskaper. Nevnte kundeportefølje representerer mer enn 2,5 millioner kvadratmeter næringseiendom.

AUTILITY

 • Teknologiselskap etablert i 2019 med kontorer i Trondheim og Kristiansund.
 • Aktuell med en programvare som samler og tilgjengeliggjør næringsbygginfo som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger og prosesseffektivisering.
 • Programvaren lager enkle digitale tvillinger av eksisterende næringsbygg som bidrar til smartere og mer lønnsom og bærekraftig eiendomsdrift.
www.autility.no

– Vårt produkt gir driftsansvarlige et digitalt verktøy som ved enkle grep gjør eksisterende næringsbygg smartere. Dette bidrar i sin tur til en mer bærekraftig og lønnsom drift.

I praksis gjøres dette ved at vi lager brukervennlige digitale tvillinger av næringsbygg, hvor vi tilgjengeliggjør relevant driftsinformasjon og bygningsdata for bruk i eiendomsdrift.

Med dette produktet kan Autilitys kunder koble seg på aktuelle bygg, for så å få tilgang til relevante bygningsdata:  

– Denne dataen kommer til anvendelse i vår unike Data Fusion-plattform som samler, standardiserer og tilgjengeliggjør eksisterende bygningsdata fra ulike systemer og datakilder.

Dermed kan man effektivt skalere fra ett til mange bygg, hente inn mer bygningsdata for mer kostnadseffektiv drift og gi beslutningsstøtte på bærekraftig drift ved å knytte bærekraftrammeverk som energimerking, BREEAM In-Use og liknende til driftsoppgaver. Samtidig gis driftsansvarlige og forvaltere en unik tilgang til sammenstilt bygningsinformasjon som grunnlag for data-drevne beslutninger og automatisering av tidkrevende oppgaver i drift og forvaltning av eksisterende bygg.

Digital tvilling av Vaxa sitt hovedkontor ved Phillip Pedersens vei 20, i Autility.

Les mer: Strategisk samarbeid med Proptech-selskapet Autility