TJENESTER

Teknisk Due Diligence

- Teknisk vurdering av bygg

En teknisk due diligence er en systematisk og uavhengig vurdering av de tekniske forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en eiendom. Vurderingen gjennomgår de viktigste forhold innen bygning, elektro, VVS og miljø, samt byggesak, internkontroll og annen pliktig dokumentasjonen for gårdeier. 

 

Formål

Optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger og verdiskapende aktiviteter

 

Et eiendomskjøp eller salg kan være komplekst og krever tverrfaglig tilnærming og kommersiell forståelse. Det kan være meget lønnsomt å være føre var ved å bli kjent med forutsetningene for de tekniske anleggene og tilstand på bygningsmassen. Dette vil i større grad gi en mulighet for å påvirke utfallet av et kjøp eller salg positivt.

 

I forbindelse med gjennomføring av en due diligence gjennomgår vi relevante faktorer som vil kunne påvirke fremtidige eier- og felleskostnader utifra våre funn i due diligence prosessen. Vi bistår med koordinering av involverte aktører i due diligence prosessen og avleverer endelig due diligence rapport med samling av funn med oversikt over Tilstandsgrad iht. NS 3424 (TG), Mangler (MA), Vedlikeholdsetterslep (VE), Fremtidige Oppgaver (FO) og Lovpålagte Tiltak (LT).

Hovedområder

Teknisk due diligence fokuserer på å avdekke mangler, vedlikeholdsetterslep, fremtidige og lovpålagte oppgaver.

Dokumentasjon, internkontroll og miljø

Byggesak, brann, energi og miljø, internkontroll og øvrig FDV-dokumentasjon.

Tilstandsvurdering bygningsmessig og teknisk

Tilstandsvurdering av bygning, VVS, elektro og utomhus iht. NS3424. 

Kostnadsoverslag tiltaks- og vedlikeholdsplan

Vurdering av kritikalitet, anbefalte tiltak og kostnadsoverslag. 

Prosess

 • Datainnsamling, gjennomgang og strakstiltak
  • Vurdere byggesaker ift. pliktig dokumentasjon på søknad og utførelse. 
  • Vurdere branndokumentasjon ift. gårdeiers og leietakers offentligrettslige plikter samt utførelse av kontroll og vedlikehold ift. garanti / ivaretakelse av anlegg. 
  • Vurdere energi- og miljøforhold høynivå ift. Energimerkeforskriften, forurensning, helseskadelige stoffer og andre helse- og miljøforhold i grunn og bygget. 
  • Vurdere internkontroll ift. Internkontrollforskriften og god forvaltningspraksis. 
 • Befaringer, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan
  • Befaring av eiendommen for å vurdere tilstand utover dokumentasjonsforhold
  • Vurdere faktiske forhold mot godkjente/dokumenterte (stikkprøvekontroll)
  • Belyse øvrig forbedringspotensiale/mulighetsrom ifht. driften av Eiendommen
 • Rapport, rådgivning og bistand i forhandlingsmøter
  • Utarbeidelse av rapport
  • Kundemøter for å gjennomgå rapport og avdekkede forhold
  • Deltakelse i forhandlingsmøter ved behov

Resultat og leveranse

Felles for våre due diligence gjennomganger er at det leveres en rapport der hovedområdene dokumentasjon, teknisk tilstand og tiltaks- og vedlikeholdsbehov er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

 • Kostnadsoverslag
 • Verdsettelsesoverslag
 • Mulighetsvurdering
 • Risikovurdering

Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.