Transaksjonsrådgivning

En teknisk due diligence innebærer en systematisk og uavhengig gjennomgang av de tekniske aspektene ved en eiendom, som er kritiske for å fastslå dens verdi. Denne prosessen inkluderer en grundig evaluering av byggets viktigste tekniske elementer som konstruksjon, elektriske systemer, VVS(varme, ventilasjon og sanitær), miljøforhold, samt gjennomgang av byggesaker, internkontroll og annen obligatorisk dokumentasjon som gårdeieren må inneha.

Kjøp og salg av eiendom kan være kompleks, og krever derfor en tverrfaglig tilnærming samt en kommersiell forståelse. Det er svært fordelaktig å utføre en proaktiv vurdering av de tekniske installasjonene og bygningens tilstand for å kunne påvirke utfallet av en transaksjon på en positiv måte.

I løpet av due diligence-prosessen analyserer vi faktorer som kan ha innvirkning på fremtidige eier- og felleskostnader basert på våre funn. Vi håndterer koordineringen av alle involverte parter og leverer en detaljert due diligence-rapport. Rapporten gir en omfattende oversikt over tilstandsgrader i henhold til Norsk Standard NS 3424 (TG), inkludert identifisering av mangler (MA), vedlikeholdsetterslep (VE), fremtidige oppgaver (FO), og lovpålagte tiltak (LT).

Hovedområder

Teknisk due diligence fokuserer på å avdekke mangler, vedlikeholdsetterslep, fremtidige og lovpålagte oppgaver.

Dokumentasjon, internkontroll og miljø

Byggesak, brann, energi og miljø, internkontroll og øvrig FDV-dokumentasjon.

Tilstandsvurdering bygningsmessig og teknisk

Tilstandsvurdering av bygning, VVS, elektro og utomhus iht. NS3424.

Kostnadsoverslag tiltaks - og vedlikeholdsplan

Vurdering av kritikalitet, anbefalte tiltak og kostnadsoverslag.

Prosess

A. Datainnsamling, gjennomgang og strakstiltak >
  • Vurdere byggesaker ift. pliktig dokumentasjon på søknad og utførelse.
  • Vurdere branndokumentasjon ift. gårdeiers og leietakers offentligrettslige plikter samt utførelse av kontroll og vedlikehold ift. garanti / ivaretakelse av anlegg.
  • Vurdere energi- og miljøforhold høynivå ift. Energimerkeforskriften, forurensning, helseskadelige stoffer og andre helse- og miljøforhold i grunn og bygget.
  • Vurdere internkontroll ift. Internkontrollforskriften og god forvaltningspraksis.

B. Befaringer, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan >
  • Befaring av eiendommen for å vurdere tilstand utover dokumentasjonsforhold
  • Vurdere faktiske forhold mot godkjente/dokumenterte (stikkprøvekontroll)
  • Belyse øvrig forbedringspotensiale/mulighetsrom ifht. driften av Eiendommen

C. Rapport, rådgivning og bistand i forhandlingsmøter >
  • Utarbeidelse av rapport
  • Kundemøter for å gjennomgå rapport og avdekkede forhold
  • Deltakelse i forhandlingsmøter ved behov

Resultat og leveranse

Felles for våre due diligence gjennomganger er at det leveres en rapport der hovedområdene dokumentasjon, teknisk tilstand og tiltaks- og vedlikeholdsbehov er drøftet med utgangspunkt i følgende per funn:

• Kostnadsoverslag

• Verdsettelsesoverslag

• Mulighetsvurdering

• Risikovurdering

Rapporten gir eiendommens potensielle kjøper eller dagens eier et godt utgangspunkt for vurdering av videre tiltak eller strategi for eiendommen, enten det er i forbindelse med kjøp eller salg. Vi bistår samtidig hele due diligence prosessen med koordinering av involverte aktører og forestår avleverer av samlet due diligence rapport.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere