Verdivurdering

Eiendomsverdi og estimert balanse

Verdivurdering er en subjektiv verdsettelse av en eiendom, basert på en kombinasjon av en vurdering av de verdier som er skapt og forventninger til verdiskapning framover i tid. Vi benytter en rekke modeller for å understøtte en verdivurdering. Vurderingen vil imidlertid alltid være subjektiv da de elementene som inngår vil vektlegges ulikt avhengig av hva en er ute etter, samt at forventninger til framtiden vil være ulike. Vi verdivurderer substansverdien i eiendommen og avkastningsverdien forbunnet med VEK (verdijustert egenkapital) i forbindelse med verdivurdering av et eiendomsselskap.

Formål

Belyse eiendommens verdidrivere og optimalisere kundens faktagrunnlag for videre strategiske beslutninger

Vi utfører verdivurdering av bolig- og næringseiendom, i tillegg til verdivurdering av tomter. Våre kunder stiller høye krav til presise verdivurderinger. Gjennom spisskompetanse om eiendomsmarkedet og bred analyse av den aktuelle eiendommen belyses alle verdidrivere. Derfor benytter vi oss av flere verdsettelsesmetoder, tilpasset ikke bare kontantstrømseiendom, men også utviklingsprosjekter.

Våre verdivurderinger benyttes ved kjøp og salg, finansiering, løpende rapportering eller i forbindelse med analyse av et utviklingsprosjekt.

Hovedområder

Eiendom

Hjemmel, FDV, utvikling, teknisk, område, regulering og miljø.

Leieinntekter

Leieavtaler, leietakeranalyse, markedsleie, ledighet og kredittvurdering

Kostnader

Eierkostnader, felleskostnader, vedlikehold, påkost og andre kostnader.

Prosess

A. Innhenting og gjennomgang av data >
 • Fra nåværende eiere
 • Regnskapsfører og revisor
 • Selskapsdata
 • FDV og teknisk dokumentasjon
 • Offentlige registre
 • Internt datagrunnlag
 • Markedsdata
 • Besiktigelse
 • Arealtegninger og oppmåling
 • Vaxa`s eiendomsdatabase
B. Analyse >
 • Markedsanalyse
 • Omerådeanalyse
 • Yield-vurdering
 • Vurdering av leieinntekter
 • Kostnadsevaluering
 • Evaluering av justeringsforpliktelser
 • Estimering av nåværende balanse (Estimert balanse)
 • NAV / VEK-beregninger
 • Risiko- og scenarioanalyse
 • Mulighetsstudie og opsjonsvurderinger

C. Konklusjon >
 • Konklusjon verdivurdering
 • Yield og NOI (netto leieinntekt)
 • NAV / VEK
 • Estimert balanse
 • Verdidrivere
 • Muligheter og opsjoner
 • Risiko- og mulighetsscenarioer

Resultat og leveranse

Verdivurderinger leveres som rapport med executive summary og tilhørende appendix:

 • Verdivurderingsrapport
 • Evaluering av bakgrunn for verdivurdering
 • Risikovurdering

Våre verdivurderingsrapporter brukes som underlag for bank ved refinansiering og i transaksjonsprosesser.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere