TJENESTER

Brannvernledelse

- Koordinering av det totale brannvernet

Brannvern kan for mange eiendomsbesittere virke vanskelig og uoversiktelig å ha kontroll på. Det er et sammensatt fagfelt som griper inn hele livssyklusen til eiendommen og involverer hele spekteret innenfor Forvaltning, Drift- og Vedlikehold.

 

Formål

Besørge at gårdeier ivaretar sitt objektive ansvar og plikter vedrørende brannsikkerhet.

 

Opplæring, brannøvelse, instrukser, rutiner, handlingsplaner, branntilsyn, internkontroll, ekstern kontroll/service, branntilsyn, risikoanalyser, tilstandsanalyser, brannstrategier, brannbøker, FDV-dokumentasjon, rømningsplaner, orienteringsplaner og evakueringsplaner er bare noen av de stikkordene man må forholde seg til når man skal forvalte brannsikkerhetsarbeidet.

Hovedområder

Brannvernledelse fokuserer på å organisere det brannvernmessige arbeidet, gjennomføre lovpålagte aktiviteter og dokumentere avvikshåndtering. Vi ivaretar også opplæring av brukere av eiendommen og etablering av brannbok.

Organisering
Utførelse
Dokumentasjon

Prosess

Resultat og leveranse

Resultatet av våre brannvernledertjenester er trygghet for gårdeier og leietakere.

  • Risikovurdering
  • Brannverndokumentasjon
  • Opplæring av brukere
  • Avvikshåndtering

Brannvernarbeidet ivaretar gårdeiers objektive ansvar og gir eiere trygghet for at deres verdier og menneskene i eiendommen kan være trygge på at de og deres virksomheter er trygge. Vi koordinerer også brannvernøvelser med utførende.