Forretningsførsel

Selskapsadministrasjon

Vi er spesialister på forretningsførsel av eiendomsselskaper og tilbyr forretningførsel for ulike organisasjonformer. Vi gir styret trygghet for at selskapet oppfyller de plikter som påhviler den enkelte juridiske enhet og styremedlemmene som personer. Vaxa kjenner regelverket rundt eiendomsselskaper og vår oppgave er å gjøre administrative og formelle prosesser raskt, effektivt og trygt for styret.

Formål

Besørge at selskapet overholder dets rapporteringsplikter mot det offentlige og øvrige formalia.

Vår filosofi er å jobbe tett med styret i selskapene vi fører bøkene til. Som forretningsfører har styret gitt oss ansvaret med å besørge oppfyllelse av en rekke formaliakrav. VAXA benytter effektive verktøy for styring, dokumenthåndtering og rapportering.

Hovedområder

Regnskap

Løpende regnskapsførsel, bilagshåndtering, fakturakontroll, innkreving av fordringer mm.

Rapportering

Årsregnskap og ligningspapirer, rapportering til styret og øvrig rapportering mot det offentlige.

Sekretariat

Utarbeidelse av formaliadokumenter og arkivering, generalforsamlingsprotokoller, styreprotokoller og vedtekter mm.

Forretningsførsel

A. Regnskap >
 • Løpende bokføre inngående fakturaer og innbetalinger/utbetalinger
 • Utarbeide og sende inn mva. melding
 • Prosjektregnskap
 • Perioderegnskap
 • Økonomistyring

B. Rapportering >
 • Representant for Vaxa skal opptre som Selskapets daglige leder og forestå alle de oppgaver som etter lov eller forskrift tillegges denne funksjonen
 • Rapportering til styret om selskapets utvikling
 • Årsregnskap
 • Ligningspapirer
 • Oppdatering av informasjon til Foretaksregisteret og SSB
 • Besvarelse av henvendelser fra offentlig myndighet vedrørende selskapet
 • Deltakelse styremøter og generalforsamlinger
 • Annen rapportering mot offentlig myndighet

C. Sekretariat >
 • Forberede saker til styrebehandling
 • Utarbeide utkast til styrets årsberetning
 • Utarbeide utkast til styreprotokoller
 • Utarbeide utkast til generalforsamlingsprotokoller
 • Ájourføre Selskapets vedtekter

Resultat og leveranse

Forretningsførsel besørger at selskapet oppfyller dets forpliktelser mot det offentlige og leveres i form av håndtering av formelle og administrative oppgaver:

 • Korrekt rapportering mot det offentlige
 • Rapportering mot styret
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Selskapsregnskap

Forretningsførsel gir styret en enklere hverdag og trygghet for at selskapet forvaltes på en god måte.

Komplett partner innen eiendom

Se våre tjenester
Informasjon til leietakere